Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens worden op deze website verwerkt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven. Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Meer details hierover vindt u in deze privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Hierbij kan het vooral gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt ingezet voor de uitvoering van een overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, punt b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken zoals dit voor de uitvoering van zijn contractuele prestaties noodzakelijk is en hij zal hierbij onze instructies met betrekking tot deze gegevens volgen.

Afsluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbepalingen te waarborgen, hebben wij met onze hoster een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer au sérieux. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Stephan A. Vogelskamp

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Kölner Straße 8
D-42651 Solingen

Tel.: +49 212 88 16 06 0
E-mail: info@bergische-gesellschaft.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Bernhard Pickert-Goldenbogen
Piepersberg 42
D-42653 Solingen

Tel.: +49 212 8816 060
E-mail: datenschutz@bergische-gesellschaft.de

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ARTIKEL 6, LID 1, ONDER E) OF F) AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. OP WELKE RECHTSGROND DE VERWERKING PLAATSVINDT, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, LID 1 AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2 AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien een inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden, heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplaats heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen laat een ander administratief beroep of beroep in rechte onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk of doordat de adresbalk van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Informatie, wissing en rectificatie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Hiervoor kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de periode van deze controle hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u zich tegen het wissen verzetten en in plaats daarvan om een beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan hebt u het recht om in plaats van een wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze gerechtvaardigde gronden. Zolang nog niet vaststaat welke gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen, hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, worden deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij wordt er bezwaar tegen gemaakt dat contactgegevens die in het kader van de colofonplicht worden gepubliceerd, worden gebruikt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclame, bijv. via spam.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

De gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch vlekkeloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden aangemaakt.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of indien de verwerking noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de doeltreffende bewerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG) of op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG), voor zover deze werd gevraagd.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van uw gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich geregistreerd hebt. De bij de registratie verplicht te verstrekken gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld de omvang van ons aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven, om u via deze weg te informeren.

De gegevens die bij de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de gebruiksovereenkomst die door de registratie tot stand is gekomen, en evt. voor de voorbereiding van andere overeenkomsten (artikel 6, lid 1, punt b) AVG).

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, indien deze noodzakelijk zijn voor het vestigen, inhoudelijk regelen of wijzigen van de rechtsverhouding (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na de afsluiting van het order of na de beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

5. Plug-ins en tools

OpenStreetMap

Wij maken gebruik van de kaartendienst van OpenStreetMap (OSM). Aanbieder is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, United Kingdom.

Wanneer u een website bezoekt waarin OpenStreetMap geïntegreerd is, worden o.a. uw IP-adres en andere gegevens over uw gedrag op deze website naar OSMF doorgestuurd. In bepaalde omstandigheden slaat OpenStreetMap hiervoor cookies in uw browser op. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten.

Verder kan uw locatie worden bepaald, indien u in uw apparaatinstellingen – bijv. op uw smartphone – hiervoor toestemming hebt gegeven. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Details hierover vindt u in de privacyverklaring van OpenStreetMap onder de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap wordt gebruikt voor de aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die op de website worden vermeld, gemakkelijk kunnen worden gevonden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

6. Analysis tools and advertising

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics uses so-called cookies. Cookies are text files, which are stored on your computer and that enable an analysis of the use of the website by users. The information generated by cookies on your use of this website is usually transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The storage of Google Analytics cookies and the utilization of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a legitimate interest in the analysis of user patterns to optimize both, the services offered online and the operator’s advertising activities. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

IP anonymization

On this website, we have activated the IP anonymization function. As a result, your IP address will be abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other states that have ratified the Convention on the European Economic Area prior to its transmission to the United States. The full IP address will be transmitted to one of Google’s servers in the United States and abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyse your use of this website to generate reports on website activities and to render other services to the operator of this website that are related to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics from your browser shall not be merged with other data in Google’s possession.

Browser plug-in

You do have the option to prevent the archiving of cookies by making pertinent changes to the settings of your browser software. However, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent. Moreover, you have the option prevent the recording of the data generated by the cookie and affiliated with your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objection to the recording of data

You have the option to prevent the recording of your data by Google Analytics by clicking on the following link. This will result in the placement of an opt out cookie, which prevents the recording of your data during future visits to this website: Google Analytics deactivation.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Archiving period

Data on the user or incident level stored by Google linked to cookies, user IDs or advertising IDs (e.g. DoubleClick cookies, Android advertising ID) will be anonymized or deleted after 14 month. For details please click the following link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en