1. Bergisch mal Drei
 2. Privacybeleid
 3. Privacybeleid

  1. Gegevensbescherming in een notendop

  ALGEMENE INFORMATIE

  De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

  VERZAMELING VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

  Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

  De gegevens worden op deze website verwerkt door de websitebeheerder. U vindt zijn/haar contactgegevens in het passus "Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke" in deze privacybeleid.

  Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

  Andere gegevens worden bij een bezoek of na uw toestemming aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website betreedt.

  Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

  Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

  Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

  U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren of wissen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

  U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.

  ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

  Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.
  Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

  2. Hosting

  We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

  HOST EUROPE

  De provider is Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Keulen (hierna te noemen Host Europe) Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Host Europe verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

  Raadpleeg het privacybeleid van Host Europe voor meer informatie:https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

  Het gebruik van Host Europe is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. We hebben een legitiem belang bij de meest betrouwbare presentatie van onze website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (b.v. voor device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

  Taakverwerking

  We hebben een contract over orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat deze service de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

  3. Algemene informatie en verplichte informatie

  GEGEVENSBESCHERMING

  De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer au sérieux. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

  Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

  Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

  INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

  Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
  Stöcken 19
  D-42651 Solingen

  Tel.: +49 212 88 16 06 0
  E-mail: info@bergische-gesellschaft.de

  De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

  OPSLAGPERIODE

  Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (b.v. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

  ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING OP DEZE WEBSITE

  Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO of art. 9 lid 2 letter a DSGVO als er bijzondere categorieën gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49 lid 1 a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (b.v. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van art. 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij deze op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

  VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSBESCHERMING

  Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

  sicdata – Unternehmensberatung Tobias Erdmann e.K.
  Heiligenstock 34c
  42697 Solingen

  Tel.: 0212 738724 0
  E-mail: datenschutz@bergische-gesellschaft.de
   

  OPMERKING OVER GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE VS EN ANDERE DERDE LANDEN

  We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

  INTREKKEN VAN UW TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

  Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

  RECHT VAN BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN BIJZONDERE GEVALLEN EN TEGEN DIRECT MARKETING (ARTIKEL 21 AVG)

  INDIEN DE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ARTIKEL 6, LID 1, ONDER E) OF F) AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. OP WELKE RECHTSGROND DE VERWERKING PLAATSVINDT, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, LID 1 AVG).

  WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2 AVG).

  RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

  Indien een inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden, heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplaats heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen laat een ander administratief beroep of beroep in rechte onverlet.

  RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

  U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

  INFORMATIE, WISSING EN RECTIFICATIE

  Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.

  RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

  U hebt het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Hiervoor kunt altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de periode van deze controle hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u zich tegen het wissen verzetten en in plaats daarvan om een beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan hebt u het recht om in plaats van een wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze gerechtvaardigde gronden. Zolang nog niet vaststaat welke gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen, hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, worden deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

  SSL- OF TLS-VERSLEUTELING

  Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk of doordat de adresbalk van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.

  Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

  BEZWAAR TEGEN RECLAME-E-MAILS

  Hierbij wordt er bezwaar tegen gemaakt dat contactgegevens die in het kader van de colofonplicht worden gepubliceerd, worden gebruikt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclame, bijv. via spam.

  4. Verzameling van gegevens op deze website

  COOKIES

  Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

  Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

  Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

  Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

  U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

  In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

  TOESTEMMING MET COOKIE FIRST

  Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van CookieFirst om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenln 42a, 1018 DH Amsterdam (hierna CookieFirst).

  Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Cookie-First:

  • Uw toestemming(en) of intrekking van uw toestemming(en).
  • Uw IP-adres
  • Informatie over uw browser
  • Informatie over uw eindapparaat
  • Tijdstip van uw bezoek aan de website

  Bovendien slaat CookieFirst een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de CookieFirst-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van CookieFirst vindt u op https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy.

  CookieFirst -Consent wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

  SERVERLOGBESTANDEN

  De provider van de website verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

  Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

  De gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch vlekkeloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden aangemaakt.

  CONTACTFORMULIER

  Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

  Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of indien de verwerking noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

  De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

  AANFRAAG PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

  Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

  De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

  De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

  REGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

  U kunt zich op deze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van uw gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich geregistreerd hebt. De bij de registratie verplicht te verstrekken gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie weigeren.

  Bij belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld de omvang van ons aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven, om u via deze weg te informeren.

  De gegevens die bij de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de gebruiksovereenkomst die door de registratie tot stand is gekomen, en evt. voor de voorbereiding van andere overeenkomsten (artikel 6, lid 1, punt b) AVG).

  De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

  VERWERKEN VAN KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS

  We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het opstellen, structureren van de inhoud en het wijzigen van onze contractuele relaties. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of af te rekenen.

  De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

  5. Analysetools en reclame

  GOOGLE TAG MANAGER

  We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheren en afspelen van de tools die erdoor worden geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

  Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

  GOOGLE ANALYTICS

  Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaves, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het desbetreffende eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een gebruikers-ID plaats.

  Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen aan te vullen en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren in de gegevensanalyse.

  Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

  Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

  De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

  Browser plug-in

  U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

  Taakverwerking

  We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

  6. Plug-ins en tools

  GOOGLE MAPS

  Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

  Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

  De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

  Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  DESTINATION.ONE MAPS

  Voor het gedeelte rondleidingen (bijv. fietstochten, wandeltochten) integreren we inhoud uit de destination.one-database in de vorm van destination.pages om kaarten en informatie op deze website weer te geven.

  De website wordt beheerd door neusta destination.one GmbH, Münchener Straße 1, 86899 Landsberg am Lech.

  Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop destination.one is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de destination.one-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de destination.one-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

  Bovendien kan destination.one verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën voor herkenning gebruiken. Overeenkomstige loggegevens worden ook verzameld door destination.one. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om een optimale weergave van gegevens te garanderen (bijv. zoeken op locatie), om gebruikersstatistieken te registreren en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

  De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a DSGVO en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) zoals gedefinieerd door de TTDSG.
  De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

  Daarnaast kan inhoud van derden, met name YouTube, worden geïntegreerd op deze pagina's, evenals links van sociale plug-ins naar Facebook, Twitter, enz.

  Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Destination.one https://www.destination.one/datenschutz/

  Taakverwerking

  Wij hebben met neusta destination.one GmbH een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van destination.one volledig uit.

  ONZE AANWEZIGHEID IN SOCIALE MEDIA

  Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende sociale mediasites

  Gegevensverwerking door sociale netwerken

  We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

  Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Bij het bezoeken van onze social media-aanwezigheden worden talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

  Als u bent aangemeld bij uw social media-account en onze social media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

  Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de exploitanten van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame aan u worden weergegeven binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

  Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsprocedures daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende socialemediaportalen.

  Wettelijke grondslag

  Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen zijn gebaseerd op verschillende rechtsgronden, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bijv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

  Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

  Als u een van onze social media sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv. Facebook) doen gelden.

  Houd er rekening mee dat we, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale mediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

  Opslagperiode

  De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de aanwezigheid in sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

  Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

  Uw rechten

  U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht van bezwaar, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u vragen om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

  Sociale netwerken in detail

  Facebook

  We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

  Wij hebben een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Meta. Deze overeenkomst specificeert de gegevensverwerkingen waarvoor wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Je kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  Je kunt je advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in je gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

  De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

  Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Instagram

  We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

  De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

  Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens: https://help.instagram.com/519522125107875.

  YouTube

  We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de.